.::Informacja Walne Zgromadzenie ::.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając na podstawie § 32 ust.2 oraz § 59 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków (w pięciu częściach), w dniach od 7 do 13 września 2021 r., z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie obrad i odczytanie pełnomocnictw.

2.   Wybór Prezydium.

3.   Informacja o sposobie obrad Walnego Zgromadzenia.

4.   Przedstawienie porządku obrad.

5.   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.   Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.

8.   Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.

9.   Sprawozdanie Rady Osiedla za 2019 i 2020 rok.

10. Informacja o wynikach lustracji działalności Spółdzielni za lata 2016 – 2018.

11. Wybory członków Rady Nadzorczej.

12. Wybory członków Rad Osiedli.

13. Wybory przedstawiciela na Zjazd przedkongresowy.

14. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 i 2020 rok,

2)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok,

3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok,

4)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 i 2020 rok,

5)  podziału nadwyżki bilansowej za 2019 i 2020  rok,

6)  przyjęcia wniosków z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2016 – 2018,

7)  wyboru członków Rady Nadzorczej,

8)  wyboru przedstawiciela na Zjazd przedkongresowy,

9)  zmian w statucie.

16. Zamknięcie obrad.

 

Obrady będą się odbywały w reżimie sanitarnym: : osłona ust i nosa przy użyciu maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

Uwagi:

1.   Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok, list polustracyjny oraz projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w administracjach osiedlowych oraz

w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul.1 Maja 22 (pokój nr 6), a także na stronie www.smodra.pl w dniach od 17.08.2021 r. do 06.09.2021 r., w godzinach urzędowania.

2.   Członkowie Spółdzielni mają możliwość zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i przedstawiciela na Zjazd przedkongresowy, w formie pisemnej, w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22, w trybie paragrafu 34 ust. 2 Statutu Spółdzielni, w terminie do dnia 23.08.2021 roku.

3.   Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok, do wglądu u Głównego Księgowego Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22, w terminie, jak w punkcie 1, w godzinach urzędowania (tel. 71 303 93 56).

4.   Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w punktach 1 i 3.

5.   Obrady I części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 07.09.2021 roku.

 

Terminarz poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków:

 

1.   Część   I  Walnego Zgromadzenia   – 07.09.2021 r. godz. 1700,

Klub „Parnas”: ul. B. Chrobrego 25 – 71, ul. B. Chrobrego 77 – 83,

ul. B. Chrobrego 20 – 20F, ul. B. Chrobrego 124 – 130, ul. Sportowa 56 – 58

 

2.   Część  II  Walnego Zgromadzenia  – 08.09.2021 r. godz. 1700,

Klub „Parnas” :ul. B. Chrobrego 32 – 64 E, ul. B. Chrobrego 58 – 106,

ul. Sportowa 8 – 32 C, ul. Sportowa 34 - 54

 

3.   Część  III  Walnego Zgromadzenia  – 09.09.2021 r. godz. 1700,

Szkoła Podst. Nr 8: ul. Paderewskiego 1 - 36 i ul. Chopina 1 – 44

 

4.   Część   IV Walnego Zgromadzenia – 10.09.2021 r. godz. 1700,

Szkoła Podst. Nr 8 – pl. Szymanowskiego 1 - 34, ul. Iwaszkiewicza 10-70 i 15-47

 

5.   Część   V Walnego Zgromadzenia – 13.09.2021 r. godz. 1700,

      Klub „Parnas” - Osiedle im. J. Kasprowicza w całości

                                                                                       

 

Zarząd Spółdzielni

 

PLIKI DO POBRANIA

 

1.    ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW.

2.    PROTOKOŁY Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

OS. KASPROWICZA.           OS. CHROBREGO         OS. SOBIESKIEGO.          

KOLEGIUM WZ

3.    PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA LATA 2016-2018

4.    LIST POLUSTRACYJNY ZWIĄZKU REWIZYJNEGO

5.    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES
OD 01.01.19 DO 31.12.19.

OD 01.01.20 DO 31.12.20.

6.    SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES

OD 01.01.19 DO 31.12.19.

OD 01.01.20 DO 31.12.20.

 

 

7.    SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES:

OD 01.01.19 DO 31.12.19.

OD 01.01.20 DO 31.12.20.

 

8.    PROJEKTY UCHWAŁ

 

1-19

1-20

2-19

2-20

3-19

3-20

4A-19

4A-20

4B-19

4B-20

5-19

5-20

6

7

8

9

5p

9p

 

 

 

 

 

 

 

9.    ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

10. ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY OSIEDLA

OS. KASPROWICZA     OS. CHROBREGO      OS. SOBIESKIEGO

11. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni