.::Informacja Walne Zgromadzenie ::.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając na podstawie § 32 ust.1 oraz § 59 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków (w trzech częściach), w dniach od 7 do 9 czerwca 2022 r.,
z następującym porządkiem obrad:

 

P o r z ą d e k     o b r a d :

1.        Otwarcie obrad i odczytanie pełnomocnictw.

2.        Wybór Prezydium.

3.        Informacja o sposobie obrad Walnego Zgromadzenia.

4.        Przedstawienie porządku obrad.

5.        Wybór Komisji Wyborczej na I części WZ

6.        Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

7.        Wybór Komisji Wnioskowej.

8.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

9.        Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.

10.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.

11.    Sprawozdanie Rady Osiedla za 2021 rok.

12.    Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej.

13.    Wybory członków Rady Osiedla Chrobrego.

14.    Rozpatrzenie wniosku mieszkańców o budowę dźwigów osobowych w budynkach
5-kondygnacyjnych.

15.    Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.

16.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021 rok,

2)        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,

3)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok,

4)        udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021 rok,

5)        podziału nadwyżki bilansowej za 2021  rok,

6)        wyboru członka Rady Nadzorczej,

7)        zatwierdzenia zgłoszonych wniosków. (zobowiązania  Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni do realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Wniosków.

17. Zamknięcie obrad.

Zalecane jest by obrady odbywały się w reżimie sanitarnym: osłona ust i nosa przy użyciu maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

Uwagi:

1.    Protokół z Walnego Zgromadzenia z 2021 r., sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w administracjach osiedlowych oraz w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul.1 Maja 22 (pokój nr 6), a także na stronie www.smodra.pl  w dniach od 17 maja do 06 czerwca 2022 r., w godzinach urzędowania.

2.    Członkowie Spółdzielni mają możliwość zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Chrobrego, w formie pisemnej, w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22, w trybie paragrafu 34 ust. 2 Statutu Spółdzielni,
w terminie do dnia 23 maja 2022 roku.

3.    Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok, do wglądu u Głównego Księgowego Spółdzielni przy
ul. 1 Maja 22, w terminie, jak w punkcie 1, w godzinach urzędowania
(tel. 71 303 93 56).

4.    Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w punktach 1 i 3.

5.    Obrady I części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 07 czerwca 2022 roku.

 

 

 

Terminarz poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków:

1.  Część   I  Walnego Zgromadzenia  – 07 czerwca 2022 r. godz. 1700,
Klub „Parnas” - Osiedle im. Jana Kasprowicza w całości

 

2.  Część  II  Walnego Zgromadzenia  – 08 czerwca 2022 r. godz. 1700,
Klub „Parnas” – Osiedle im. Bolesława Chrobrego w całości

 

3.  Część  III Walnego Zgromadzenia – 09 czerwca 2022 r. godz. 1700,
Szkoła Podst. Nr 8 – Osiedle im. Jakuba Sobieskiego w całości

 

                                                                                                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

1.    ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW.

2.    PROTOKOŁY Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

CZĘŚĆ 1,  CZĘŚĆ 2,  CZĘŚĆ 3, CZĘŚĆ 4,  CZĘŚĆ 5, 

KOLEGIUM WZ

3.    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES
OD 01.01.21 DO 31.12.21

4.    SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES

OD 01.01.21 DO 31.12.21

5.    SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA

OS. KASPROWICZA            OS. SOBIESKIEGO

6.    DOKUMENTY FINANSOWE ZA OKRES:

OD 01.01.21 DO 31.12.21

7.    PROJEKTY UCHWAŁ

 

1

2

3

4A

4B

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

9.    ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY OSIEDLA

OS. CHROBREGO     

10. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni