.::Informacja Walne Zgromadzenie ::.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając na podstawie § 39 ust.1 oraz § 66 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków (w trzech częściach), w dniach od 5 do 7 czerwca 2018 r.
z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie obrad i odczytanie pełnomocnictw

2.     Wybór Prezydium.

3.     Informacja o sposobie obrad Walnego Zgromadzenia.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.     Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.

8.     Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.

9.     Sprawozdanie Rady Osiedla za rok 2017

10. Przedstawienie projektu nowego Statutu Spółdzielni.

11. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 rok,

2)        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,

3)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok,

4)        udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok,

5)        podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

6)        zatwierdzenie nowego Statutu

13. Zamknięcie obrad.

 

Uwagi:

1.     Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2017 rok, projekt Statutu  a także projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w administracjach osiedlowych oraz w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul.1 Maja 22 (pokój nr 6) w dniach od 15 maja do 4 czerwca 2018 r., w godzinach urzędowania.

2.     Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017, do wglądu u Głównego Księgowego Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22, w terminie, jak w punkcie 1, w godzinach urzędowania (Tel. 71 303 93 56).

3.     Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w punktach 1 i 2.

4.     Obrady I części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 roku.

5.     Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się wg poniższego terminarza:

·        Część   I Walnego Zgromadzenia – 5 czerwca 2018 r. godz. 1700, Klub „Parnas”

Osiedle im. J. Kasprowicza - w całości

·        Część  II  Walnego Zgromadzenia  – 6 czerwca 2018 r. godz. 1700, Klub „Parnas”

Osiedle im. B. Chrobrego-  w całości

·        Część   III  Walnego Zgromadzenia   – 7 czerwca 2018 r. godz. 1700, Szkoła Podst. Nr 8 Osiedle im. J. Sobieskiego - w całości

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

1.    ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW.

2.    PROTOKOŁY Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

OS. KASPROWICZA.           OS. CHROBREGO         OS. SOBIESKIEGO.          

KOLEGIUM WZ

3.    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES
OD 01.01.17 DO 31.12.17
.

4.    SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.17 DO 31.12.17.

5.    SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ.

6.    PROJEKTY UCHWAŁ – UCHWAŁA NR 1,    2,    3,    4A,    4B,   5,    6,   

7.    PROJEKT STATUTU SPÓŁDZIELNI.

8.    WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.

 

Zarząd Spółdzielni