.:: Ogłoszenia::.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając na podstawie § 39 ust.1 oraz § 66 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków (w czterech częściach),
w dniach od 19 do 22 czerwca 2017 r., z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie obrad i wybór Prezydium.

2.     Informacja o sposobie obrad Walnego Zgromadzenia.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.     Wybór Komisji Wnioskowej.

6.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.     Sprawozdanie Zarządu za rok 2016.

8.     Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok.

9.     Sprawozdanie Rady Osiedla za rok 2016 (nie dotyczy członków oczekujących).

10. Informacja o wynikach lustracji działalności Spółdzielni za lata 2013 – 2015.

11.  Wybory Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku organizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni  Mieszkaniowych RP.

12. Wybory członków Rady Nadzorczej.

13. Wybory członków Rad Osiedli

14. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016 rok,

2)        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok,

3)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,

4)        udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 rok,

5)        podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,

6)        przyjęcia wniosków z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2013 – 2015.

7)        wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,

8)        wyboru członków Rady Nadzorczej,

9)        zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,

10)    zbycia nieruchomości  (dot. lokalu mieszkalnego nr 14 położonego przy ul. Iwaszkiewicza 27 w Oławie,

11)    rozpoczęcia procesu inwestycyjnego

16. Zamknięcie obrad.

 

Uwagi:

1.     Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2016 rok, pismo polustracyjne, projekt regulaminu Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w administracjach osiedlowych oraz w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul.1 Maja 22 (pokój nr 6) w dniach od 25 maja do 16 czerwca 2017 r., w godzinach urzędowania.

2.     Członkowie Spółdzielni mają możliwość zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i na Delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w formie pisemnej, w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22, w trybie paragrafu 41 ust. 2 Statutu Spółdzielni, w terminie do dnia 02 czerwca 2017r.

3.     Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok, do wglądu
u Głównego Księgowego Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22, w terminie, jak w punkcie 1, w godzinach urzędowania
(Tel. 71 303 93 56).

4.     Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w punktach 1 i 3.

5.     Obrady I części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 19 czerwca 2017 roku.

6.     Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się wg poniższego terminarza:

·        Część   I  Walnego Zgromadzenia   – 19 czerwca 2017 r. godz. 1700, Szkoła Podst. Nr 8

Osiedle im. J. Sobieskiego - w całości

 

·        Część  II  Walnego Zgromadzenia  – 20 czerwca 2017 r. godz. 1700, Klub „Parnas”

Osiedle im. B. Chrobrego-  w całości

 

·        Część   III Walnego Zgromadzenia – 21 czerwca 2017 r. godz. 1700, Klub „Parnas”

Osiedle im. J. Kasprowicza - w całości

 

·        Część   IV  Walnego Zgromadzenia – 22 czerwca 2017 r. godz. 1700, Klub „Parnas”

członkowie oczekujący

 

PLIKI DO POBRANIA

 

1.        ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

2.        PROTOKOŁY Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

OS. KASPROWICZA.           OS. CHROBREGO         OS. SOBIESKIEGO.           KOLEGIUM WZ

3.        SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2016 WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

4.        SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

5.        INFORMACJA O WYNIKACH LUSTRACJI

6.        PROJEKTY UCHWAŁ – UCHWAŁA NR 1,    2,    3,    4A,    4B,   5,    6,    7,    8,    9,    10,    11

7.        ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ

8.        ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RAD OSIELDA:

OS.CHROBREGO,    OS. SOBIESKIEGO,     OS. KASPROWICZA

9.        ZGŁOSZENIE DELEGATA NA ZDJAZD ZWIĄZKU REWIZYJNEGO

 

 

                                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni