.:: Ogłoszenie::.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ODRA” w Oławie, ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława

OGŁASZA  PRZETARG

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego

położonego ­w Oławie przy ul. Sportowej 34/7.

 

Mieszkanie o pow. użytkowej 47,80 m2   składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położone na II piętrze budynku wielolokalowego.

 

Wymagany wkład budowlany wynosi 206.000,00 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 1000 w Klubie Spółdzielczym „Parnas” w Oławie przy ul. 1 Maja 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-       wpłacenie wadium w wysokości 10.300,00 złotych na konto Spółdzielni: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144 Santander Bank Polska S.A. 1 w Oławie  w terminie najpóźniej do dnia  19 kwietnia 2022 r

-       złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym mieszkania i świadectwem charakterystyki energetycznej części budynku.

 

Wysokość jednego postąpienia wynosi 500,00 zł. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 30 dni od daty przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę wylicytowaną
w przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone
w terminie do 7 dni roboczych  od rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dopełni formalności  podanych wyżej lub odstąpi od zawarcia umowy o przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu. Zawarcie notarialnej umowy przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu nastąpi po wpłaceniu na konto Sp-ni wartości  kwoty wylicytowanej, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni. Wszelkie koszty , m.in. opłata notarialna oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym ponosi osoba, na rzecz której Spółdzielnia ustanawia prawo odrębnej własności.

           Celem zarejestrowania się w Spółdzielni na podstawie w/w „Umowy” należy niezwłocznie zgłosić się do biura Spółdzielni  w Oławie przy ul. 1 Maja 22, dz. Członkowsko mieszkaniowy, tel. 71-303-93-52. Informacje w sprawie lokalu i klucze znajdują się
w Administracji Osiedla Chrobrego, Oława, ul. Rybacka 24a, tel. 71 303 90 66.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez prawa dochodzenia roszczeń wobec Spółdzielni .

 

 

Do pobrania:

 

Regulamin przetargu

 

Schemat mieszkania

 

Oświadczenie o stanie technicznym